EKO programy pro ZŠ - I. stupeň

ŽÁBA SKÁČE PO BLÁTĚ pro 1.-3. třídu ZŠ
Budeme poslouchat žabí zvuky, zkusíme je napodobit a společně uspořádáme žabí koncert. Dozvíme se o vývojových stadiích žab a naučíme se, jak za sebou v jejich životě následují. Nakonec si pomocí hry vyzkoušíme, jak u žab funguje ochranné zbarvení, takzvané 
„žabí mimikry“. Pokusíme se vybarvit žábu tak, aby mohla žít ve třídě. 


Délka programu: 1,5–2 hodiny
Období: celoročně
Místo konání: v Ekocentru (ve škole)
RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda.
Cíle: Žáci popíší vývoj žáby od vajíčka k dospělci, zařadí žábu do potravního řetězce a ilustrují na příkladu žab princip a funkci mimiker.MOTÝLÍ KOUZLA pro 1.-3. třídu ZŠ
V úvodu programu shlédneme divadelní představení „Záhada kukly“ a naučíme se rozeznávat jednotlivá stádia motýlího vývoje. Ve hře si na vlastní kůži vyzkoušíme, jak nebezpečný život žije taková housenka a proč je jich v přírodě tolik. Na závěr se seznámíme s paletou barev motýlích křídel. Jak jsou motýlí křídla krásná a pestrá si uvědomíme také při vybarvování  omalovánek našich motýlů.


Délka programu: 1,5–2 hodiny
Období: celoročně
Místo konání: v Ekocentru (ve škole)
RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda.
Cíle: Žáci seřadí a pojmenují jednotlivá vývojová stádia motýlů, popíší vlastními slovy význam motýlů v přírodě a seznámí se také s rozmanitostí barev motýlích křídel.
ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ pro 1.-3. třídu ZŠ
Program je zaměřen na děje probíhající v přírodě během celého roku a jeho cílem je budovat kladný citový vztah dětí k přírodě. Během programu se dozvídáme o změnách v přírodě závislých na střídání ročních období a zahrajeme si tematické hry ke konkrétnímu ročnímu období.


Délka programu: 1,5–2 hodiny
Období: celoročně – program je vždy zaměřený na aktuální roční období a připravený ve čtyřech variantách – jaro, léto, podzim a zima
Místo konání: v Ekocentru (ve škole) nebo venku
RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda.
Cíle: Žáci vyjmenují alespoň 5 jevů v přírodě, souvisejících s daným ročním obdobím, charakterizují změny v přírodě během roku a sdělí výsledky vlastních pozorování jevů v přírodě v daném období.

ČUCHY, MRKY, SLUCHY, ŇAMI pro 1.-3. třídu ZŠ
V tomto programu pomocí her a zážitků prozkoumáme přírodu všemi svými smysly – čichem, sluchem, zrakem, hmatem a chutí. Vytvoříme si vůňový koktejl, zahrajeme si sluchové pexeso, projdeme hmatovou stezku, vytvoříme výtvarnou stopu přírodních zvuků a další smyslové aktivity.


Délka programu: 1,5 hodiny
Období: celoročně
Místo konání: v Ekocentru (ve škole) nebo venku
RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví.
Cíle: Děti vyjmenují 5 lidských smyslů, vlastními slovy vysvětlí pocity při vnímání světa kolem sebe. Pomocí jednotlivých smyslů rozeznají různé přírodniny.LESNÍ DROBOTINA pro 1.-9. třídu ZŠ
Společně se vypravíme do lesa na návštěvu za jeho drobnými a nenápadnými obyvateli. Pokusíme se je vypátrat v lesním podrostu a pod našima nohama. Zkusíme je určit pomocí klíče. Také se v drobné tvorečky na chvíli proměníme (herní aktivita pro žáky 1.-3. tř.).


Délka programu: 2,5 hodiny
Období: jaro–podzim
Místo konání: v terénu
RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda.
Cíle: Žáci vyjmenují alespoň 5 druhů půdních bezobratlých, popíší pozorovaného živočicha a hrají role lesního hmyzu.
HRÁTKY SE ZVUKEM pro 1.-3. třídu ZŠ
Žáci si formou hry vyzkoušejí princip vedení zvuku (vzduchem a pevnou látkou), zahrají si 
hádanky se zvířecími zvuky. S hudebními nástroji rytmicky doprovodíme vybrané české lidové písničky.


Délka programu: 1,5 hodiny
Období: celoročně
Místo konání: v Ekocentru (ve škole)
RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a svět práce.
Cíle: Žáci vysvětlí princip vedení zvuku a uvědomí si různorodost zvířecích zvuků a projevů. Žáci si vyrobí dvě jednoduché hudební hračky a doprovodem na hudební nástroje si procvičí vnímání rytmu.KVASINKY KOLEM NÁS pro 2.-5. třídu ZŠ
Zábavnou formou pomocí názorného pokusu si děti vyzkoušejí jaké podmínky potřebují kvasinky ke svému životu. Při pokusu a mikroskopování pracují děti ve skupinkách, na písemném výstupu individuálně. Naučíme se práci s mikroskopem a laboratorním sklem, rozvíjíme manuální zručnost a spolupráci s vrstevníky. Děti se dozvědí o různých způsobech využití kvasinek, zejména v potravinářství.


Délka programu: 1,5 hodiny
Období: celoročně
Místo konání: v Ekocentru
RVP: VO: Člověk a jeho svět, TO: Rozmanitost přírody, Základní podmínky života, PT: Environmetální výchova.
Cíle: Žáci vědí co to jsou kvasinky a jak se využívají v potravinářství, ovládají základní postup práce při mikroskopování, dokáží vysvětlit výsledky pokusu, rozvíjejí pozorovací schopnosti a vzájemnou spolupráci.HRÁTKY S KAMÍNKY pro 2.-5. třídu ZŠ
Seznámíme se s krásou neživé přírody. Pohrajeme si s kamínky a prozkoumáme jejich vlastnosti. Pokusíme se objevit duši kamenů a vcítit se do ní. Společně budeme objevovat krásu a skryté kouzlo.


Délka programu: 1,5 hodiny
Období: celoročně
Místo konání: v Ekocentru (ve škole)
RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Umění a kultura
Cíle: Žáci vyjmenují 5 nejběžnějších druhů nerostů, popíší alespoň 5 způsobů využití nerostů a na základě smyslového zážitku ocení různorodost neživé přírody.


VLNĚNÍ pro 2.-5. třídu ZŠ
Děti se dozvědí, kdy a proč byla ovce domestikována, co ovečky potřebují ke svému spokojenému životu a jaký přinášejí užitek. Rozebereme využití vlny a cestu jejího zpracování. Tradiční postupy zpracování vlny si děti vlastnoručně vyzkoušejí na pomůckách – od česání surové vlny, přes předení, tkaní až po techniky filcování. Program v teoretické fázi u dětí rozvíjí čtení s porozuměním, v praktické části manuální zručnost, fantazii, trpělivost a pečlivost.


Délka programu: 2,5 hodiny
Období: celoročně
Místo konání: v Ekocentru
RVP: VO: Člověk a jeho svět (Lidé a čas, TO: Rozmanitost přírody), Člověk a svět práce (rukodělná výroba). PT: Environmentální výchova (Vztah člověka k prostředí, Lidské aktivity a problémy životního prostředí).
Cíle: Děti si zvýší povědomí o životních potřebách ovcí a jejich užitku, budou mít základní znalosti o postupu zpracování vlny, druzích výrobků. Vlastnoručně zpracují vlnu a vyrobí si dekoraci.KDE SE BERE VODA? pro 3.-5. třídu ZŠ
Seznámíme se s koloběhem a podobami vody na zemi. Až doputuje voda v našem  názorném koloběhu k lidem, dozvíme se, kolik a na co jí každý z nás spotřebuje, odkud ji bereme a ochutnáme několik vzorků vody. Ukážeme si, jak se dá znečištěná voda vyčistit. Budeme diskutovat o různém pohledech na vodu a její nezastupitelnou úlohu pro celou zemi. V návaznosti je vhodné zařadit program Vodní svět, který se zabývá výzkumem konkrétní vodní lokality z hlediska živočichů a rostlin a podmínek pro ně.


Délka programu: 2–3 hodiny
Období: celoročně
Místo konání: v Ekocentru
RVP: Člověk a jeho svět – rozmanitost přírody, Místo, kde žijeme, Lidé a čas, Člověk a příroda.
Cíle: Žáci dokáží vlastními slovy popsat koloběh vody na zemi a vědí v jakých skupenstvích se voda na zemi vyskytuje a při jakých podmínkách se tato skupenství mění. Vědí o původu, zdrojích a kvalitě pitné vody ve své domácnosti.
VOŇAVÝ SVĚT BYLINEK pro 3.-5. třídu ZŠ
Zážitkovou formou budeme objevovat pestrost rostlinného světa. Dozvíme se o významu 
a využití rostlin člověkem. Budeme ochutnávat bylinkové čaje, které si sami uvaříme.


Délka programu: 1,5–2 hodiny
Období: celoročně
Místo konání: v Ekocentru (ve škole)
RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Přírodopis - živá příroda, biologie rostlin.
Cíle: Žáci vyjmenují alespoň 5 léčivých bylin, popíší léčivé účinky některých bylin a také ochutnají bylinné čaje.
OD OBILKY K PEČIVU pro 3.-5. třídu ZŠ
Prakticky a názorně zaměřený program na základních šest druhů obilovin. Děti se samostatnou a aktivní formou dozvědí zajímavé informace o obilninách, jejich významu, rozmanitosti a využití. Také si vyzkoušíme vlastnoruční výrobu pečiva úplně od začátku – od namletí vlastní mouky. Dozvíme se co všechno se musí s obilím stát než je z něho voňavý chléb nebo křupavá houska.


Délka programu: 3 hodiny
Období: celoročně
Místo konání: v Ekocentru
RVP: PT Environmentální výchova – lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí, VO: Člověk a jeho svět (rozmanitost přírody), Člověk a svět práce.
Cíle: Žáci poznají 6 druhů obilí a vyjmenují výrobky z nich, dokážou popsat cestu od obilky po výrobu pečiva, namelou mouku z obilí, zpracují těsto a upečou svůj výrobek.ŽIVOT V KAPCE VODY pro 3.-9. třídu ZŠ
Žáci se naučí nabírat a připravovat vzorky vody na zkoumání pod mikroskopem. Ve skupinkách pracují s mikroskopem a zkoumají život v různých vzorcích vody, zejména jeho malé rostlinné formy (řasy), ale i sinice a bakterie. Porovnávají v klíčích, odhadují druhy 
a nakreslí do pracovního listu. Poté si vysvětlíme potravní řetězce ve vodním prostředí a osvětlíme význam a vztahy zjištěných forem života ve vodě.


Délka programu: 2–2,5 hodiny, období: září–říjen, květen–červen
Místo konání: v Ekocentru, částečně v terénu.
RVP: VO: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda (přírodopis), TO: Rozmanitost přírody, PT: Environmetální výchova.
Cíle: Žáci v terénu naberou a připraví různé vzorky vody na zkoumání pod mikroskopem, naučí se pracovat s mikroskopem, zkoumají v něm živé organismy ve vodě, dokážou popsat potravní vztahy ve vodním ekosystému, zlepšují kooperativní dovednosti a spolupráci ve skupinkách.
TREPKA POD MIKROSKOPEM pro 3.-9. třídu ZŠ
V úvodním videu se podíváme na trepku a její životní projevy zachycenou mikroskopem. 
Poté si sami připravíme z kapky senného nálevu preparát na pozorování. Naučíme se pracovat s mikroskopem a prozkoumáme pod ním náš vzorek. Děti pracují ve skupinkách, procvičují tak vzájemnou spolupráci a komunikaci. Program je zaměřen na praktickou přípravu a práci s technikou. Využíváme i hotové preparáty, které jsou součástí nového vybavení ekocentra.Lektor promítá velký obraz z digitálního mikroskopu na plátno. V druhé části se zaměříme na přemýšlení o základních životních projevech živočichů, kreslíme naši představu trepky.


Délka programu: 2 hodiny
Období: celoročně
Místo konání: v Ekocentru
RVP: VO: Člověk a jeho svět, TO: Rozmanitost přírody, PT: Environmetální výchova.
Cíle: Žáci připraví vzorek na zkoumání pod mikroskopem, naučí se pracovat s mikroskopem, zkoumají v něm trepku, znají základní životní projevy živočichů, nakreslí trepku podle vlastní představivosti a nově nabytých vědomostí.MIKROSVĚT ROSTLINY pro 3.-9. třídu ZŠ
V úvodním videu se podivíme nad krásou přírody zachycenou makroobjektivy . Poté se vydáme 
do tajů mikrosvěta a pomocí preparačních nástrojů si vyrobíme malé vzorky do mikroskopu. 
Prozkoumáme všechny části rostliny, nakreslíme je a řekneme si k čemu rostlině slouží.
Děti pracují ve skupinkách, procvičují tak vzájemnou spolupráci a komunikaci. Program je zaměřen 
na praktickou přípravu a práci s technikou. „Skoro vědecké“ prvky zkoumání a bádání, údiv nad 
krásou a rozmanitostí. Využíváme i hotové preparáty, které jsou součástí nového vybavení 
ekocentra. Děti si mohou vyrobit i svůj trvalý preparát, který si vezmou do školy (jako třída).


Délka programu: 2 hodiny
Období: celoročně
Místo konání: v Ekocentru
RVP: VO: Člověk a jeho svět, TO: Rozmanitost přírody, PT: Environmetální výchova. 
Cíle: Žáci připraví preparát z části rostliny pomocí preparačních pomůcek, pozorují objekt pod mikroskopem, nakreslí ho do pracovního listu, vědí jaké má rostlina části a k čemu jí slouží, spolupracují ve skupině a rozvíjejí svoji manuální zručnost.

HRÁTKY S pH pro 3.-9. třídu ZŠ
Zábavnou formou vyluštíme hádanky, jejichž výsledky nám pomohou k vlastnímu pokusu. 
Ve skupinkách se děti zabývají zjišťováním pH a reakcí přírodního indikátoru – červeného zelí. Badatelsky a prakticky zaměřený program, který zároveň rozvíjí logické myšlení 
a při kterém děti pracují s laboratorním sklem.


Délka programu: 1,5 hodiny
Období: celoročně
Místo konání: v Ekocentru
RVP: VO: Člověk a jeho svět, TO: Rozmanitost přírody, Základní podmínky života, PT: Environmetální výchova.
Cíle: Žáci dokáží vysvětlit výsledky pokusu – změnu barvy zkoumané látky, rozvíjejí pozorovací schopnosti a vzájemnou spolupráci, trénují logické usuzování a vyvozování při luštění úvodního kvízu.LESNÍ SVĚT pro 3.-5. třídu ZŠ
Během vycházky lesním porostem nás bude čekat výzkum jednotlivých lesních pater a jejich 
obyvatel. Seznámíme se s potravními řetězci a zahrajeme si hru na obyvatele lesa. Získané 
poznatky zaznamenáme do pracovních listů.


Délka programu: 3 hodiny
Období: jaro–podzim
Místo konání: v terénu, tužku s sebou.
RVP: Člověk a jeho svět – rozmanitost přírody, místo, kde žijeme, lidé a čas, Člověk a příroda.
Cíle: Žáci dokáží vyjmenovat a stručně popsat lesní patra, umí zařadit nalezené rostliny a živočichy do lesních pater a sestaví jednoduchý potravní řetězec lesních organismů a naznačí vztahy v něm.ROSTLINY NEJEN NA TALÍŘI pro 3.-5. třídu ZŠ
V programu se děti dozvědí o rozmanitosti rostlinné říše, probereme si různé významy rostlin pro člověka, zejména i jiné než pro potravinářský průmysl. Děti si rozšíří vědomosti o místní nebo cizokrajné rostliny, jejich vzhledu, významu, event. pěstování. Program je v teoretické části zaměřen na práci s informacemi pomocí metod tzv. kritického myšlení, čtení s porozuměním a spolupráci ve skupinách. Po kratší teoretické části následuje nosná, praktická část programu – vyrábění z pedigu nebo tkaní na kolíkovém stávku (tkacím rámečku).


Délka programu: 2,5 hodiny
Období: celoročně
Místo konání: v Ekocentru
RVP: VO: Člověk a jeho svět (Lidé a čas, TO: Rozmanitost přírody), Člověk a svět práce (rukodělná výroba). PT: Environmentální výchova (Vztah člověka k prostředí, Lidské aktivity a problémy životního prostředí).
Cíle: Děti si rozšíří povědomí o rostlinách, které se používají v textilním průmyslu a k výrobě zvykoslovných předmětů. Zvýší si kooperativní dovednosti při práci ve skupinách a trénují metody čtení s porozuměním. Seznámí se s rostlinnými materiály a rozvíjejí zručnost, trpělivost a pečlivost.CESTA ZA PAPÍREM pro 1.-5. třídu ZŠ
Žáci se v tomto programu dozvědí, jaký je postup výroby papíru. Společně se zamyslí nad důležitostí třídění a recyklace papíru a osvojí si zásady správného třídění. Čeká je také povídání o historii papíru a jeho předchůdcích. V praktické části programu si žáci sami vyrobí ruční papír, který si mohou i obarvit, či podle vlastní fantazie ozdobit přírodninami.


Délka programu: 2,5 hodiny
Období: celoročně.
Místo konání: v Ekocentru
RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Umění a kultura.
Cíle: Žáci na základě prezentace vyjmenují alespoň 3 předchůdce papíru, svými slovy popíší fáze výroby a pochopí význam recyklace a základy třídění papíru. Také si sami ruční papír vyrobí.TAJEMNÝ SVĚT HMYZÍCH SPOLEČENSTEV,
ANEB JAK TO CHODÍ U MRAVENCŮ
pro 1.-5. třídu ZŠ

Na příkladu mravence odhalíme, jak fungují hmyzí společenstva. Čeká nás smyslová hra, ve které vyzkoušíme, jak mravenci komunikují pomocí vůní (feromonů). Dozvíme se o kastovním systému v mraveništi a ve strategické simulační hře si vyzkoušíme mravenčí komunikaci a vzájemnou spolupráci. Dozvíme se také o dalších druzích hmyzu, které tvoří v přírodě společenstva.


Délka programu: 2 hodiny
Období: celoročně.
Místo konání: v Ekocentru (v ZŠ)
RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda
Cíle: Žáci vlastními slovy popíší na příkladu společenstva mravenců sociální uspořádání 
společenského hmyzu a vyjmenují 3 druhy hmyzích společenstev. Ve hře vyzkoušejí strategii budování mraveniště.POZNEJ SVŮJ STROM pro 1.-5. třídu ZŠ
Spolu s dětmi nahlédneme do kouzelného světa stromů a prozkoumáme ho od kořenů až ke koruně. Seznámíme se s nejběžnějšími druhy stromů, které kolem nás rostou, a naučíme se je rozeznávat. Program je doplněn o smyslové a tvořivé aktivity.


Délka programu: 2–3 hodiny
Období: celoročně
Místo konání: v Ekocentru (ve škole) nebo venku
RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Umění a kultura.
Cíle: Žáci vyjmenují 5 druhů stromů, rozeznají listy a plody alespoň 5 druhů stromů a vytvoří strom z papíru (vnitřní var.) nebo výtvarný otisk stromu (venkovní var.)VČELKY A JEJICH SVĚT pro 1.-5. třídu ZŠ
V programu se seznámíme se členy včelího společenstva, jaké jsou jejich vztahy a čím se řídí. Díky názorné pomůcce uvidíme, jak včela vypadá a také si povíme, jak se vyvíjí, co k tomu potřebuje a co si nosí z přírody do úlu. Poznáme a ochutnáme včelí produkty.


Délka programu: 2 hodiny
Období: celoročně
Místo konání: v Ekocentru
RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a ten druhý. 
Cíle: Žáci dokáží pojmenovat členy včelí rodiny a znají jejich přibližný počet v úlu, vyjmenují produkty včel a popíší, jak a z čeho vznikají. Dále umějí popsat vývoj včely a vědí, čím jsou včely užitečné.VODNÍ SVĚT pro 1.-9. třídu ZŠ
Vypravíme se k vodě v blízkosti školy a seznámíme se s formami života, které můžeme najít 
v tomto biotopu. Změříme pH a tvrdost vody, a budeme hledat a určovat drobné vodní živočichy. 
Zároveň si budeme všímat i života v okolí vody. Všechny poznatky si zaznamenáme do pracovního listu. Tužku s sebou.


Délka programu: 2–3 hodiny
Období: jaro–podzim
Místo konání: v terénu
RVP: Člověk a jeho svět (rozmanitost přírody). Místo, kde žijeme, Lidé a čas, Člověk a příroda.
Cíle: Žáci poznají alespoň 3 stromy, 3 keře a 3 byliny rostoucí v blízkosti vody, vědí, proč a k čemu jsou důležité vlastnosti vody – pH a tvrdost vody a dokáží vyjmenovat nejméně 3 nalezené bezobratlé živočichy.VELIKONOCE NAŠICH PŘEDKŮ pro 1.-9. třídu ZŠ 
Budeme si povídat o symbolech Velikonoc, jaký měly význam pro naše předky. Dozvíme se, proč se dodržoval předvelikonoční půst a ochutnáme tradiční postní jídlo. Odkryjeme, pro nás již záhadná, jména postních neděl i dnů v pašijovém týdnu a řekneme si, podle čeho byly nazvány a co během těchto dnů lidé v minulosti vykonávali. Ve společné diskusi budeme sdílet konkrétní dochované tradice v rodinách účastníků programu. Vyrobíme si velikonoční ozdobu tradiční technikou.


Délka programu: 1,5–2 hodiny
Místo konání: v Ekocentru
RVP: Člověk a jeho svět – Lidé kolem nás, Lidé a čas
Cíle: Žáci vysvětlí, podle čeho se řídí každoroční odlišné datum velikonočních svátků, sdělují tradice dochované ve své rodině a zdokonalují svoji manuální zručnost při výrobě velikonoční ozdoby.TRADIČNÍ VÁNOCE pro 1.-9. třídu ZŠ 
Budeme si povídat o symbolech a tradicích vánočního času, co znamenaly a jaké se dochovaly dodnes. Ukážeme si postavy adventu, co představovaly a jaký mají význam. Dozvíme se jak vypadala staročeská štědrovečerní večeře a jaká jídla se objevovala v tyto sváteční dny. Ve společné diskusi budeme sdílet a naslouchat konkrétní dochované tradice v rodinách účastníků programu. Vyrobíme si vánoční dekoraci tradiční technikou.


Délka programu: 1,5–2 hodiny
Období: zima
Místo konání: v Ekocentru
RVP: Člověk a jeho svět – Lidé kolem nás, Lidé a čas
Cíle: Žáci dokáží vyjmenovat alespoň dvě tradiční postavy adventu, zdokonalují svoji manuální zručnost při výrobě vánoční ozdoby a aktivně se podílejí na diskusi o tradicích
dodržovaných v jejich rodinách.


 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.