EKO programy pro ZŠ - II. stupeň

LESNÍ DROBOTINA pro 1.-9. třídu ZŠ
Společně se vypravíme do lesa na návštěvu za jeho drobnými a nenápadnými obyvateli. Pokusíme se je vypátrat v lesním podrostu a pod našima nohama. Zkusíme je určit pomocí klíče. Také se v drobné tvorečky na chvíli proměníme (herní aktivita pro žáky 1.-3. tř.).


Délka programu: 2,5 hodiny
Období: jaro–podzim
Místo konání: v terénu
RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda.
Cíle: Žáci vyjmenují alespoň 5 druhů půdních bezobratlých, popíší pozorovaného živočicha a hrají role lesního hmyzu.

TREPKA POD MIKROSKOPEM pro 3.-9. třídu ZŠ
V úvodním videu se podíváme na trepku a její životní projevy zachycenou mikroskopem. 
Poté si sami připravíme z kapky senného nálevu preparát na pozorování. Naučíme se pracovat s mikroskopem a prozkoumáme pod ním náš vzorek. Děti pracují ve skupinkách, procvičují tak vzájemnou spolupráci a komunikaci. Program je zaměřen na praktickou přípravu a práci s technikou. Využíváme i hotové preparáty, které jsou součástí nového vybavení ekocentra.Lektor promítá velký obraz z digitálního mikroskopu na plátno. V druhé části se zaměříme na přemýšlení o základních životních projevech živočichů, kreslíme naši představu trepky.


Délka programu: 2 hodiny
Období: celoročně
Místo konání: v Ekocentru
RVP: VO: Člověk a jeho svět, TO: Rozmanitost přírody, PT: Environmetální výchova.
Cíle: Žáci připraví vzorek na zkoumání pod mikroskopem, naučí se pracovat s mikroskopem, zkoumají v něm trepku, znají základní životní projevy živočichů, nakreslí trepku podle vlastní představivosti a nově nabytých vědomostí.MIKROSVĚT ROSTLINY pro 3.-9. třídu ZŠ
V úvodním videu se podivíme nad krásou přírody zachycenou makroobjektivy . Poté se vydáme 
do tajů mikrosvěta a pomocí preparačních nástrojů si vyrobíme malé vzorky do mikroskopu. 
Prozkoumáme všechny části rostliny, nakreslíme je a řekneme si k čemu rostlině slouží.
Děti pracují ve skupinkách, procvičují tak vzájemnou spolupráci a komunikaci. Program je zaměřen 
na praktickou přípravu a práci s technikou. „Skoro vědecké“ prvky zkoumání a bádání, údiv nad 
krásou a rozmanitostí. Využíváme i hotové preparáty, které jsou součástí nového vybavení 
ekocentra. Děti si mohou vyrobit i svůj trvalý preparát, který si vezmou do školy (jako třída).


Délka programu: 2 hodiny
Období: celoročně
Místo konání: v Ekocentru
RVP: VO: Člověk a jeho svět, TO: Rozmanitost přírody, PT: Environmetální výchova. 
Cíle: Žáci připraví preparát z části rostliny pomocí preparačních pomůcek, pozorují objekt pod mikroskopem, nakreslí ho do pracovního listu, vědí jaké má rostlina části a k čemu jí slouží, spolupracují ve skupině a rozvíjejí svoji manuální zručnost.

HRÁTKY S pH pro 3.-9. třídu ZŠ
Zábavnou formou vyluštíme hádanky, jejichž výsledky nám pomohou k vlastnímu pokusu. 
Ve skupinkách se děti zabývají zjišťováním pH a reakcí přírodního indikátoru – červeného zelí. Badatelsky a prakticky zaměřený program, který zároveň rozvíjí logické myšlení 
a při kterém děti pracují s laboratorním sklem.


Délka programu: 1,5 hodiny
Období: celoročně
Místo konání: v Ekocentru
RVP: VO: Člověk a jeho svět, TO: Rozmanitost přírody, Základní podmínky života, PT: Environmetální výchova.
Cíle: Žáci dokáží vysvětlit výsledky pokusu – změnu barvy zkoumané látky, rozvíjejí pozorovací schopnosti a vzájemnou spolupráci, trénují logické usuzování a vyvozování při luštění úvodního kvízu.VODNÍ SVĚT pro 1.-9. třídu ZŠ
Vypravíme se k vodě v blízkosti školy a seznámíme se s formami života, které můžeme najít 
v tomto biotopu. Změříme pH a tvrdost vody, a budeme hledat a určovat drobné vodní živočichy. 
Zároveň si budeme všímat i života v okolí vody. Všechny poznatky si zaznamenáme do pracovního listu. Tužku s sebou.


Délka programu: 2–3 hodiny
Období: jaro–podzim
Místo konání: v terénu
RVP: Člověk a jeho svět (rozmanitost přírody). Místo, kde žijeme, Lidé a čas, Člověk a příroda.
Cíle: Žáci poznají alespoň 3 stromy, 3 keře a 3 byliny rostoucí v blízkosti vody, vědí, proč a k čemu jsou důležité vlastnosti vody – pH a tvrdost vody a dokáží vyjmenovat nejméně 3 nalezené bezobratlé živočichy.
VELIKONOCE NAŠICH PŘEDKŮ pro 1.-9. třídu ZŠ 
Budeme si povídat o symbolech Velikonoc, jaký měly význam pro naše předky. Dozvíme se, proč se dodržoval předvelikonoční půst a ochutnáme tradiční postní jídlo. Odkryjeme, pro nás již záhadná, jména postních neděl i dnů v pašijovém týdnu a řekneme si, podle čeho byly nazvány a co během těchto dnů lidé v minulosti vykonávali. Ve společné diskusi budeme sdílet konkrétní dochované tradice v rodinách účastníků programu. Vyrobíme si velikonoční ozdobu tradiční technikou.


Délka programu: 1,5–2 hodiny
Místo konání: v Ekocentru
RVP: Člověk a jeho svět – Lidé kolem nás, Lidé a čas
Cíle: Žáci vysvětlí, podle čeho se řídí každoroční odlišné datum velikonočních svátků, sdělují tradice dochované ve své rodině a zdokonalují svoji manuální zručnost při výrobě velikonoční ozdoby.
TRADIČNÍ VÁNOCE pro 1.-9. třídu ZŠ 
Budeme si povídat o symbolech a tradicích vánočního času, co znamenaly a jaké se dochovaly dodnes. Ukážeme si postavy adventu, co představovaly a jaký mají význam. Dozvíme se jak vypadala staročeská štědrovečerní večeře a jaká jídla se objevovala v tyto sváteční dny. Ve společné diskusi budeme sdílet a naslouchat konkrétní dochované tradice v rodinách účastníků programu. Vyrobíme si vánoční dekoraci tradiční technikou.


Délka programu: 1,5–2 hodiny
Období: zima
Místo konání: v Ekocentru
RVP: Člověk a jeho svět – Lidé kolem nás, Lidé a čas
Cíle: Žáci dokáží vyjmenovat alespoň dvě tradiční postavy adventu, zdokonalují svoji manuální zručnost při výrobě vánoční ozdoby a aktivně se podílejí na diskusi o tradicích
dodržovaných v jejich rodinách.VČELY A JEJICH SVĚT pro 6.-9. třídu ZŠ
Nahlédneme do fenomenálního společenství tohoto hmyzu a ve skupinové práci se budeme zabývat řadou témat s životem včel souvisejících. Dozvíme se, kdo a co tvoří včelí společenstvo, jak se mezi sebou včely dorozumívají a co jsou tzv. „včelí tanečky“. Řekneme si, co všechno včely potřebují ke svému životu, jak vypadá včela a jaký je její vývoj. Zjistíme, jak vznikají plásty a med, proč se včely rojí, jaký je užitek včel pro člověka i přírodu a také jaké pomůcky potřebuje včelař ke své práci. Výsledky skupinové tvůrčí aktivity si účastníci programu odnesou do školy, kde s nimi mohou dále pracovat.


Délka programu: 3 hodiny
Období: celoročně
Místo konání: v Ekocentru
RVP: Člověk a příroda, Člověk a společnost.
Cíle: Žáci znají členy včelího společenstva, jejich počet a úkoly v úlu, dovedou vysvětlit užitek včel – produkty a opylení, umějí popsat vývoj včely a dokáží vysvětlit některé práce včel – stavění plástu, tvorbu medu, včelí tanečky.LESNÍ SVĚT pro 6.-9. třídu ZŠ
Během vycházky lesním porostem nás bude čekat výzkum jednotlivých lesních pater a jejich obyvatel. Seznámíme se s potravními řetězci a zahrajeme si hru na obyvatele lesa.
Získané poznatky zaznamenáme do pracovních listů.


Délka programu: 3 hodiny
Období: jaro–podzim 
Místo konání: v terénu
RVP: Člověk a příroda – Přírodopis – živá příroda
Cíle: Žáci dokáží popsat lesní patra, jejich obyvatele a vztahy mezi nimi, znají pojmy jako: producent, konzument, býložravec, masožravec, predátor a parazit a dokáží k nim přiřadit jednotlivé druhy. Dále dokáží popsat alespoň 3 významy lesa.
VOŇAVÝ SVĚT BYLINEK pro 6.-9. třídu ZŠ 
Zážitkovou formou budeme objevovat pestrost rostlinného světa. Dozvíme se o významu a využití rostlin člověkem. Ve skupině budeme vyhledávat informace o některých známých léčivkách, malovat je a pak je představíme ostatním. Nakonec budeme ochutnávat bylinné čaje, které si sami uvaříme.


Délka programu: 2 hodiny
Období: celoročně
Místo konání: v Ekocentru
RVP: Člověk a příroda – Přírodopis – živá příroda, biologie rostlin, praktické poznávání přírody. Cíle: Žáci vyjmenují alespoň 5 léčivých bylin, popíší léčivé účinky některých bylin 
a ochutnají bylinné čaje.
PTAČÍM SVĚTEM pro 6.-9. třídu ZŠ 
Co víme o životě ptáků? Budeme si povídat o jejich životním prostředí, zvycích, významu 
a užitečnosti. Naučíme se poznávat několik ptačích druhů nejen podle vzhledu, ale i podle zpěvu. Povíme si o ochraně ptáků a o tom, co pro ně můžeme udělat my sami. Po domluvě zařazujeme pozorovací vycházku do terénu, kde si pak pomocí dalekohledu a atlasu vyzkoušíme určování  nejběžnějších druhů ptáků, kteří žijí v našem okolí.


Délka programu: 2–3 hodiny
Období: celoročně
Místo konání: v Ekocentru (ve škole) i venku
RVP: Člověk a příroda – Přírodopis – biologie živočichů, základy ekologie
Cíle: Žáci dokáží popsat alespoň 5 základních charakteristik této živočišné třídy a vědí, proč jsou ptáci ohrožená zvířata a jak jim mohou sami pomoci. Umějí vyhledat v atlase pozorované ptačí druhy a zlepšují své kooperativní dovednosti při práci ve skupině a trénují své vyjadřovací schopnosti a naslouchání ostatním.​


 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.